English / Japanese / Thai

ข้อมูลสรุป

2019 - 2022 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ตำแหน่งเทียบเท่าคณบดี)
2019 รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ตำแหน่งเทียบเท่ารองคณบดี)
2018 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2016 - 2019 อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
2015 - 2017 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2013 - 2020 คอลัมนิสต์ (คอลัมน์รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
2012 - 2014 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
2012 นักวิเคราะห์ข่าวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีโทรทัศน์เนชั่นแชนแนล
2011 - 2013 คอลัมนิสต์ (คอลัมน์ iTech 360°) นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา
2009 - 2014 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
2009 สำเร็จดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
2005 สำเร็จวิศวกรรมบัณฑิตคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ไฟล์ PDF: CV ภาษาอังกฤษ และ CV ภาษาไทย)


 

การศึกษา

2001 – 2005
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

2005 – 2007
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ทุนมหาวิทยาลัยเคโอโดยไม่มีข้อผูกมัด)
มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น

2007 – 2009
ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ทุนมหาวิทยาลัยเคโอโดยไม่มีข้อผูกมัด)
มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น

 


 

ประวัติ

การศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช เกิดเมื่อ ค.ศ. 1983 ได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ในปี ค.ศ. 2005

หลังจากนั้นได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเคโอ (ทุนการศึกษาเต็มจำนวน โดยปราศจากเงื่อนไขหรือข้อผูกพัน) เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยเคโอ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในปี ค.ศ. 2007 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.94 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในปี ค.ศ. 2009 ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 โดยได้สอบสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้วยอายุเพียง 25 ปี นับเป็นดอกเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยเคโอ

การทำงาน

ในช่วงเวลาที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าทำงานเป็นนักวิจัยที่ศูนย์การวิจัยแห่งพิพิธภัณท์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของรัฐบาลญี่ปุ่น ณ เมืองโตเกียว โดยโครงการวิจัยนี้ได้ออกอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศญี่ปุ่น อาทิ เอ็นเอชเค เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก

ภายหลังกลับจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยรังสิต ในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ ระหว่างปี ค.ศ. 2009-2014 โดยในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยนักศึกษาที่มาจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 15 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมัน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในปี ค.ศ. 2015 ได้ย้ายมาสอนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ โดยดูแลรับผิดชอบงานสอนและงานวิจัยทางด้านสื่อใหม่และเทคโนโลยีสื่อนวัตกรรม ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ในฐานะนักวิชาการ รศ.ดร.ชุติสันต์ เป็นผู้มีผลงานด้านการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ นอกจากนั้นยังได้ผลิตและตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ IEEE, ACM, LNCS มีประสบการณ์นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติในประเทศต่าง ๆ มากมาย โดยมีประสบการณ์การเดินทางมาแล้วมากกว่า 50 ประเทศ ใน 6 ทวีปทั่วโลก (ยกเว้นเพียงแอนตาร์กติกา)

ตลอดทั้งได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งรัฐและเอกชน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Stenden Rangsit University สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมไปถึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษในงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย

ในฐานะสื่อ รศ.ดร.ชุติสันต์ เป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารผู้จัดการ 360 องศา รายเดือน ในคอลัมน์ iTech 360° เป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสาร e-commerce รวมถึงเป็นคอลัมนิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในคอลัมน์รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี โดยตีพิมพ์ทุก ๆ สัปดาห์ (วันพุธ) ตลอดทั้งเป็นนักวิเคราะห์ข่าวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่นแชนแนล ในช่วงรายการ Global IT ออกอากาศทุกสัปดาห์ และทางสถานีโทรทัศน์ช่อง RSU TV ในช่วงรายการ Trendy Tech ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์

ในปี ค.ศ. 2012 ดร.ชุติสันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยอายุเพียง 28 ปี นับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งในระบบการศึกษาแห่งราชอาณาจักรไทย (ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

ในปี ค.ศ. 2018 ดร.ชุติสันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ด้วยอายุ 34 ปี นับเป็นรองศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งในระบบการศึกษาแห่งราชอาณาจักรไทย (ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รวมทั้งในปี ค.ศ. 2019 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 2019 ภายหลังจากการเกษียณอายุราชการของผู้อำนวยการท่านก่อนหน้า ดร.ชุติสันต์ จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รางวัล

ในการสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัลคะแนนวิชาฟิสิกส์สูงอันดับสองของประเทศไทย รวมไปถึงได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยเคโอ ในส่วนงานวิจัยได้รับรางวัล Keio Leading-edge Laboratory of Science and Technology รวมถึงได้เป็นผู้ช่วยวิจัยให้กับโครงการ Global COE ของประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัลผู้นำเสนอยอดเยี่ยมอันดับสองใน International Workshop on Electronic & Information Engineering ที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับรางวัลอาจารย์สอนดีเด่นจากมหาวิทยาลัยรังสิตในปีค.ศ. 2010, 2012 และ 2013

บทบาทที่ปรากฏตามสื่อ

ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ เป็นนักวิชาการ เป็นนักคิด ซึ่งได้ปรากฏตามสื่อแขนงต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เป็นหนึ่งในนักวิจัยคนแรกในประเทศไทย ที่ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ Discovery Channel ในหัวข้อวิจัยเรื่อง'โลกเสมือนผสานโลกจริง' ซึ่งเป็นสถานีที่มีจำนวนผู้ชมมากถึง 431 ล้านครัวเรือนทั่วโลกใน 170 ประเทศ

รวมถึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 10 ดอกเตอร์ที่โดดเด่นที่สุดจากทั่วโลก ลงในหนังสือ Secrets of Promising PhD Scholars Revealed ของสำนักพิมพ์ Enzed Publishing House ประเทศนิวซีแลนด์ ที่เลือกมาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยเป็นคนไทยเพียงคนเดียวเท่านั้น

ในประเทศไทย รศ.ดร.ชุติสันต์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรหรือแขกรับเชิญตามสื่อมากมาย

ทางสถานีโทรทัศน์ในหลากหลายช่อง อาทิ ช่องไทยพีบีเอส ช่องเนชั่นแชนเนล ช่องทีเอ็นเอ็น2 ช่องอาร์เอสยู ช่องระวังภัย ช่องนิวส์วัน ช่องไทยทีวีโกลบอลเน็ทเวิร์ค ช่องพีพีทีวี ในรายการต่าง ๆ (เช่น รายการรู้ทันประเทศไทย รายการท่องโลกกว้าง รายการLikeบุรี รายการองศาอาเซียน รายการลุงแจ่มออนแอร์ รายการมองโลกต่างแดน รายการยกทัพข่าวเช้า รายการยามเช้าริมเจ้าพระยา) และรวมถึงสถานีวิทยุต่าง ๆ เช่น 90.5 FM, 97.25 FM, 99.5 FM, ThaiPBS Radio และคลื่นวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (อาทิ รายการคุยกันทันข่าว รายการวิถีทางเลือก รายการ Happy IT) และรวมถึงสื่อทางหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารสกุลไทย เป็นต้น

นอกเหนือจากบทบาททางด้านนักวิชาการ ท่านยังอุทิศตัวช่วยงานสังคมในหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านภาษาสามารถพูดได้ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น

กรรมการวิชาการ

รศ.ดร.ชุติสันต์ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการให้กับงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องเสมอมา อาทิ ICAT, ACCV Workshop, IEEE ICOS, TJIA, IEEE-ISAS, IEEE IJCNN และ ACM SIGGRAPH Bangkok และระดับในประเทศ อาทิ NCIT เป็นต้น รวมทั้งเป็น Reviewer ให้กับวารสารวิชาการระดับนานาชาติชั้นนำต่าง ๆ ในต่างประเทศ เช่น EURASIP Journal on Advances in Signal Processing (Springer), EURASIP Journal on Embedded Systems (Springer) และ Journal of Universal Computer Science (Springer) รวมไปถึงวารสารวิชาการในประเทศไทย อาทิ Engineering Journal (EJ) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, TIJSAT ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ IJAST ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมทั้งเป็นสมาชิกของ IEEE

 


 

สาขาวิจัย

คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ความเป็นจริงเสมือน ความเป็นจริงเสริม ปัญญาประดิษฐ์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

 


 

แกลเลอรี


ว่าที่ร้อยตรี ชัยโรจน์ เกิดวิบูลย์เวช ในชุดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกชั้นสูงสุด บิดาของรศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช


ครอบครัวของรศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ซึ่งรวมถึง ดร.กิตติพงศ์ เกิดวิบูลย์เวช (วศ.ด. University College London) และ นันทิชา เกิดวิบูลย์เวช (น.ม.(ทรัพย์สินทางปัญญา) น.ม.(ภาษี) เกียรตินิยม University of London, น.บ.ท.)


ชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ ครอบครัวเกิดวิบูลย์เวช


อรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด


ศ.ดร.โยอิจิโร อันไซ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเคโอ


ดร.ธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กับ รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช โดยทั้งสองท่านเป็นศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเคโอ

   

เซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทย ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ

   

เคียวจิ โคะมะจิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทย ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ


ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของประเทศไทย


เชอริ่ง ต๊อบเกย์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน


อีริค จี จอห์น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ


ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์พีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


รศ.จุมพล รอดคำดี ปธ.กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)ณ IEEE SSIAI รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปอเมริกาเหนือ

ณ IEEE PSIVT เมืองซันติอาโก ประเทศชิลี ทวีปอเมริกาใต้


ณ IEEE SMC รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปอเมริกาเหนือ


ณ ACM SIMULTECH ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทวีปยุโรป


ณ AMDO (Lecture Notes in Computer Science) ประเทศสเปน ทวีปยุโรป


ณ WSCG (Scopus) สาธารณรัฐเช็ก ทวีปยุโรป


ณ ICETC ประเทศแอฟริกาใต้ ทวีปแอฟริกา


ณ Springer PRIA ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ทวีปยูเรเชีย


ณ MISNC (Communications in Computer and Information Science) ประเทศญี่ปุ่น ทวีปเอเชีย


ณ PCM (Lecture Notes in Computer Science) ประเทศเกาหลีใต้ ทวีปเอเชียครอบครัวของอาจารย์ ในโอกาสเยือนประเทศญี่ปุ่น


ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

   

ขณะให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Discovery Channel ในหัวข้อวิจัยเรื่อง'โลกเสมือนผสานโลกจริง'


ขณะให้สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ณ สยามทาวเวอร์


ขณะให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ รายการรู้ทันประเทศไทย


ขณะให้สัมภาษณ์ในมหกรรม Global Game Jam 2012


ขณะเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ทางด้านมิติการศึกษา ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ


ขณะเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานวิชาการด้านการศึกษา ณ โรงแรมรามาดา


ขณะเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ Museum Siam ในหัวข้อ "The Future of Museums"


ขณะเป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อระดมสมองจัดโดย สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน


ขณะเป็นวิทยากรรับเชิญสำหรับ HROD Talk เรื่อง Glooming Innovator


ขณะเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับ 3rd Creative Media ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ขณะบรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


ขณะบรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล


ขณะบรรยายให้กับนิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ขณะบรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ขณะบรรยายให้กับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล


ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต


ขณะบรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


ขณะเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรฯให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ขณะนำเสนองานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

 


 

สื่อต่าง ๆ

 

         

 

                           

 

           

โล่รางวัลคะแนนวิชาฟิสิกส์สูงอันดับสองของประเทศ

 

    

 


หนังสือพิมพ์: http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000013187

 


สัมภาษณ์สดทางNation TV: http://www.nationtv.tv/main/content/economy_business/378473091/

 


สัมภาษณ์พิเศษ: http://www.youtube.com/watch?v=ULRAR985ECw&feature=youtu.be

 

                

บทสัมภาษณ์: Global Game Jam 2011

 

Click to Listen: Radio Interview on 97.25 FM

 


ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (EDUZONES NEWS NETWORK): http://www.enn.co.th/5038

 

สัมภาษณ์สด รศ.ดร.ชุติสันต์ ทาง Nation Channel "ความจริงเสมือน": http://youtu.be/y5s07DaZo3s

 

สัมภาษณ์สด รศ.ดร.ชุติสันต์ ทางช่องระวังภัย, "ภัยทางคอมพิวเตอร์" (1/4): http://www.rawangpai.com/home/program/lung-jam/20120913/5843/ลุงแจ่มออนแอร์-13-กย-55-ช่วง1

สัมภาษณ์สด รศ.ดร.ชุติสันต์ ทางช่องระวังภัย, "ภัยทางคอมพิวเตอร์" (2/4): http://www.rawangpai.com/home/program/lung-jam/20120913/5844/ลุงแจ่มออนแอร์-13-กย-55-ช่วง2

สัมภาษณ์สด รศ.ดร.ชุติสันต์ ทางช่องระวังภัย, "ภัยทางคอมพิวเตอร์" (3/4): http://www.rawangpai.com/home/program/lung-jam/20120913/5845/ลุงแจ่มออนแอร์-13-กย-55-ช่วง3

สัมภาษณ์สด รศ.ดร.ชุติสันต์ ทางช่องระวังภัย, "ภัยทางคอมพิวเตอร์" (4/4): http://www.rawangpai.com/home/program/lung-jam/20120913/5847/ลุงแจ่มออนแอร์-13-กย-55-ช่วง4

 

คลื่นเอฟเอ็ม 90.5 เนชั่นเรดิโอ : http://www.youtube.com/watch?v=fKLwP-GtQdY

 

สัมภาษณ์ รศ.ดร.ชุติสันต์ ทาง ThaiPBS Radio, "E-commerce": http://youtu.be/bZu3RvfZGLI

http://www.thaipbsonline.net/program_rerun.asp?id=P0087&NewsID=W0004191

 

สัมภาษณ์ทางช่องไทยทีวีโกลบอลเน็ทเวิร์ค (‪TGN)‬ ทางทรูวิชั่นส์‬ ประเด็นเรื่องสื่อใหม่

 

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ช่องนิวส์วัน ประเด็นเรื่องไวรัสเรียกค่าไถ่

 

สัมภาษณ์สด รศ.ดร.ชุติสันต์ ทาง RSU TV Channel, "MOOC ห้องเรียนออนไลน์สมัยใหม่" (1/3): http://www.youtube.com/watch?v=t49htYJTUjU

สัมภาษณ์สด รศ.ดร.ชุติสันต์ ทาง RSU TV Channel, "MOOC ห้องเรียนออนไลน์สมัยใหม่" (2/3): http://www.youtube.com/watch?v=qaw-2tXpz44

สัมภาษณ์สด รศ.ดร.ชุติสันต์ ทาง RSU TV Channel, "MOOC ห้องเรียนออนไลน์สมัยใหม่" (3/3): http://www.youtube.com/watch?v=DYS53W8_YUE

 

สัมภาษณ์ รศ.ดร.ชุติสันต์ ทาง ThaiPBS Radio "วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของผู้นำสหรัฐฯ คนใหม่ ": http://www.thaipbsonline.net/program_rerun.asp?id=P0087&NewsID=W0006280

 

สัมภาษณ์สด รศ.ดร.ชุติสันต์ ทาง Nation Channel "การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ": http://youtu.be/gsFPmRljFrI

 

RSU TV Channel, "Titan" (1/3): http://www.youtube.com/watch?v=JDYnPqcbIuY

RSU TV Channel, "Titan" (2/3): http://www.youtube.com/watch?v=aoTSIV7YfA8

RSU TV Channel, "Titan" (3/3): http://www.youtube.com/watch?v=ns56M_W88KE

 

TNN2 Channel, "Computer Vision": http://www.youtube.com/watch?v=EGetJ5UUA0k

Banmuang Newspaper: http://www.banmuang.co.th/oldweb/2013/02/ดร-ปิ๊กทึ่งผศ-ดร-ชุติสัน

 

ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ รศ.ดร.ชุติสันต์ ในประเด็นเรื่องการใช้ชีวิต บทบาทการทำงาน มุมมองด้านการศึกษา และประเด็นการประมูล 3G ในประเทศไทย
ตอนที่ 1:http://www.youtube.com/watch?v=tR2fpdvSP7M
ตอนที่ 2: http://www.youtube.com/watch?v=XkKXUgCgBCk
ตอนที่ 3: http://www.youtube.com/watch?v=kP4zkcg6EAM
บทสัมภาษณ์เต็ม TPBS: http://www.thaipbsonline.net/program_rerun.asp?id=P0087&NewsID=W0006113

 

 

บทสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ): http://www.youtube.com/user/ScienceInDiscovery
บทสัมภาษณ์ (ภาษาโปแลนด์ ): http://www.youtube.com/watch?v=nFY4xSsZL30
บทสัมภาษณ์ (ภาษาไทย): http://youtu.be/1okYGdO-0ks
แหล่งที่มาข้อมูล: http://science.discovery.com/videos/popscis-future-of-augmented-reality.html

 

บทสัมภาษณ์ : Chutisant Interview Transcript
อะเมซอน.คอม: http://www.amazon.com/Conversations-Academics-Promising-Scholars-Revealed/dp/0473183803

วิเคราะห์ข่าว สถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่นแชนแนล

 

 1. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "ผู้ถือหุ้นเฟซบุ๊คฟ้อง โอดถูกหักหลัง" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 12 ก.ค. 2555 http://youtu.be/ZBom_s1tqpg

 2. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "Virtual Reality สู่การทำศัลยกรรม" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 26 ก.ค. 2555
  http://www.nationchannel.com/main/programs/like_buri/20120726/27827467/

 3. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "อนาคตและทิศทางของ Blackberry" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 2 ส.ค. 2555
  http://www.nationchannel.com/main/programs/like_buri/20120803/27827800/

 4. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "รัฐบาลจีนกับการสั่งบล็อคเว็บไซต์ Bloomberg" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 9 ส.ค. 2555
  http://www.nationchannel.com/main/programs/like_buri/20120809/27828151/

 5. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "หุ่นยนต์เป่ายิ้งฉุบญี่ปุ่น ที่ไม่มีทางแพ้มนุษย์" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 17 ส.ค. 2555
  http://www.nationchannel.com/main/programs/like_buri/20120822/27828714/

 6. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "เทคโนโลยีแห่งอนาคต โลกเสมือนผสานโลกจริง" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 23 ส.ค. 2555
  http://www.nationchannel.com/main/programs/like_buri/20120823/27828777/

 7. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "Ubuntu แห่งแอฟริกาใต้" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 30 ส.ค. 2555
  http://www.youtube.com/watch?v=NGyx2D4iMEA&feature=plcp

 8. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "Marissa Mayer CEO ใหม่ของ Yahoo!" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 6 ก.ย. 2555
  http://www.nationchannel.com/main/programs/like_buri/20120907/27829482/

 9. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "Marissa Mayer แห่งแอฟริกา" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 13 ก.ย. 2555
  http://www.nationchannel.com/main/programs/like_buri/20120913/27829780/

 10. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "iPhone 5 ที่สิงคโปร์" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 26 ก.ย. 2555
  http://www.nationchannel.com/main/programs/like_buri/20120926/27830458/

 11. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "Apple VS Google" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 27 ก.ย. 2555
  http://www.nationchannel.com/main/programs/like_buri/20120927/27830518/

 12. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "Honda: จาก ASIMO สู่ MIIMO" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 4 ต.ค. 2555
  http://www.nationchannel.com/main/programs/like_buri/20121004/27830846/

 13. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "Robot Vision" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 12 ต.ค. 2555
  http://www.youtube.com/watch?v=S5gcfRU8PGo&feature=plcp

 14. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "จากหนังZambezia สู่โลกแห่งCG" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 18 ต.ค. 2555
  http://www.nationchannel.com/main/programs/like_buri/20121018/27831492/

 15. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "ไวรัสคอมพิวเตอร์ Flame แห่งตะวันออกกลาง" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 26 ต.ค. 2555

 16. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "โลกมายากล สู่โลกแห่ง Augmented Reality" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 2 พ.ย. 2555

 17. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "GREE เครือข่ายสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 9 พ.ย. 2555
  http://www.nationchannel.com/main/programs/like_buri/20121109/27832525/

 18. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "Berners Lee ผู้คิดค้นและประดิษฐ์ World Wide Web" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 16 พ.ย. 2555
  http://www.nationchannel.com/main/programs/like_buri/20121116/27832838/

 19. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "สวัสดิการบริษัท Google" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 23 พ.ย. 2555
  http://www.nationchannel.com/main/programs/like_buri/20121123/27833169/

 20. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "Microsoft Surface: แท็บเล็ตตัวแรกจาก Microsoft" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 30 พ.ย. 2555

 21. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "จากหนัง The Matrix สู่ New Viewpoint Synthesis" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 7 ธ.ค. 2555

 22. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "Titan ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วสุดในโลก" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 14 ธ.ค. 2555
  http://www.nationchannel.com/main/programs/like_buri/20121214/27834119/

 23. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "MOOC ห้องเรียนออนไลน์แบบเปิดสมัยใหม่" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 21 ธ.ค. 2555

 24. IT News Analysis for Nation Channel, หัวข้อ "OmniTouch นวัตกรรมจาก Microsoft Research" รายการGlobal IT ออกอากาศวันที่ 28 ธ.ค. 2555

วิเคราะห์ข่าว สถานีโทรทัศน์RSU Wisdom

 


รายการรู้ทันประเทศไทย

 

 1. รายการรู้ทันประเทศไทย ออกอากาศวันที่ 1 มี.ค. 2555 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง RSU TV หัวข้อ "Mobile Game Development"
  www.youtube.com/watch?v=-PFJZraDFwg&feature=youtu.be

 2. รายการรู้ทันประเทศไทย ออกอากาศวันที่ 5 มิ.ย. 2555 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง RSU TV หัวข้อ "Thailand's Educational Opportunity and Scholarship"
  Part 1: www.youtube.com/watch?v=44JAeziVzP0&feature=youtu.be
  Part 2: www.youtube.com/watch?v=ha0mzrIApu0&feature=relmfu

 3. รายการรู้ทันประเทศไทย ออกอากาศวันที่ 7 ส.ค. 2555 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง RSU TV หัวข้อ "Experience Japan"
  Part 1: www.youtube.com/watch?v=o2UP0p-e9LQ&feature=plcp
  Part 2: www.youtube.com/watch?v=xvKOvHFqwe4&feature=plcp
  Part 3: www.youtube.com/watch?v=pv4XIU970pQ&feature=plcp

 4. รายการรู้ทันประเทศไทย ออกอากาศวันที่ 29 ส.ค. 2555 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง RSU TV หัวข้อ "Yokohama"
  Part 1: www.youtube.com/watch?v=4frYnuXM3EQ&feature=plcp
  Part 2: www.youtube.com/watch?v=Vuy9uYKu0so&feature=plcp

 5. รายการรู้ทันประเทศไทย ออกอากาศวันที่ 19 ก.ย. 2555 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง RSU TV หัวข้อ "The Museum of the Future"
  www.youtube.com/watch?v=Shv4WyG12Ug&feature=plcp

 6. รายการรู้ทันประเทศไทย ออกอากาศวันที่ 26 ก.ย. 2555 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง RSU TV หัวข้อ "IT Career Opportunities"
  www.youtube.com/watch?v=JJ-G2yec12c&feature=youtu.be

รายการมองโลกต่างแดน

 

 1. รายการมองโลกต่างแดน ออกอากาศเวลา 9.00-10.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง RSU TV หัวข้อ "Samsung vs. Apple, iPhone 5"
  Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=LuWkvDT_E3Q
  Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=E1BqqLsIlao
  Part 3: http://www.youtube.com/watch?v=42pwA9TmOgQ

 2. รายการมองโลกต่างแดน ออกอากาศเวลา 9.00-10.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง RSU TV หัวข้อ "Japan's Economy"
  Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=FXclR5v1Lq0
  Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=w63iqHmUzGU
  Part 3: http://www.youtube.com/watch?v=es6aT33C9Lo

หนังสือพิมพ์

 


หนังสือพิมพ์: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1350295519&grpid=09&catid=17&subcatid=1700

 

 

 

 

 


หนังสือพิมพ์:http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9540000084667

 

 

 

 


 

บทความตีพิมพ์

วารสารวิชาการ

 1. C. Kerdvibulvech, “Geo-Based Mixed Reality Gaming Market Analysis,” Human Behavior and Emerging Technologies, vol. 2022, Article ID 1139475, 9 pages, Wiley (USA) (SCImago Q1, INSPEC, Web of Science, Emerging Sources Citation Index, Pubmed, and Scopus), 2022.

 2. C. Kerdvibulvech and P. Wanishwattana, “Computational Journalism Analysis on Young Adults' Body Images and Attitudes Toward Plastic Surgery,” International Journal of e-Collaboration (IJeC), Vol. 17, Number 4, Article 8, IGI-Global Publisher (SCImago Q2, INSPEC, DBLP, Web of Science, Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, and ACM), 2021.

 3. N. Kaewpanukrangsi and C. Kerdvibulvech, “Gesture-Based Communication via User Experience Design: Integrating Experience into Daily Life for an Arm-Swing Input Device,” Augmented Human Research, Vol. 4, Issue 2, Springer Publisher (Ingenta Connect, EBSCO Discovery Service, ProQuest-ExLibris Primo, ProQuest-ExLibris Summon, OCLC WorldCat Discovery Service, and Google Scholar), April 2019.

 4. T. Rungvithu and C. Kerdvibulvech, “Conversational Commerce and CryptoCurrency Research in Urban Office Employees in Thailand,” International Journal of e-Collaboration (IJeC), Vol. 15, Number 3, 15 Pages, IGI-Global Publisher (SCImago Q2, INSPEC, DBLP, Web of Science, Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, and ACM), 2019.

 5. C. Kerdvibulvech, “Hand Tracking by Extending Distance Transform and Hand Model in Real-time,” Pattern Recognition and Image Analysis, Vol. 25, Issue 3, pp. 437-441, Springer Publisher (INSPEC, SCImago Q3, Elsevier's Scopus, Web of Science, EiCompendex, ACM, and Google Scholar), July 2015.

 6. C. Kerdvibulvech and K. Yamauchi, “A Novel Method for an Individual Recognition Using 3D Gait Signatures,” International Journal of Advancements in Computing Technology (IJACT), Vol. 6, No. 2, pp. 74-83 (INSPEC, SCImago Q2, EBSCOhost, and Elsevier's Scopus), 2014.

 7. C. Kerdvibulvech, “A Methodology for Hand and Fingers Motion Analysis Using Adaptive Probabilistic Models,” EURASIP Journal on Embedded Systems (JES), 9 pages, No. 18, Springer Publisher (INSPEC, SCImago Q4, Elsevier's Scopus, SciFinder, EiCompendex, ACM, DBLP, and DOAJ), 2014.

 8. C. Kerdvibulvech and L. Yin, “A New Online Database System Based on Virtually Digital Mapping,” International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), Vol. 5, No. 2, pp. 14-24 (INSPEC, SCImago Q2, EBSCOhost, and Elsevier's Scopus), 2014.

 9. C. Kerdvibulvech, “Augmented Reality Applications Using Visual Tracking,” KMITL Journal of Information Technology, Vol. 2, 8 pages, July-December 2013.

 10. C. Kerdvibulvech, “Asiatic Skin Color Segmentation Using an Adaptive Algorithm in Changing Luminance Environment,” Rangsit Journal of Arts and Sciences (RJAS), Vol. 2 No. 1, pp. 33-38, 2012.

 11. C. Kerdvibulvech, “Markerless Vision-Based Tracking for Interactive Augmented Reality Game,” International Journal of Interactive Worlds (IJIW), Issue on Serious Games and Interactive Worlds, Vol. 2010, Article ID 751615, 14 pages (Academic Search Premier, EBSCO, Ulrich, Airiti Library, CNKI Scholar, and ProQuest), 2010.

 12. C. Kerdvibulvech and H. Saito, “Model-Based Hand Tracking by Chamfer Distance and Adaptive Color Learning Using Particle Filter,” EURASIP Journal on Image and Video Processing (JIVP), Article ID 724947, 10 pages (Elsevier's Scopus, Academic Search Premier, EiCompendex, INSPEC, SciFinder, Web of Knowledge, SCImago, and DBLP), Springer Publisher, 2009. (ISI Thomson Reuters Impact Factor 0.66)

 13. C. Kerdvibulvech and H. Saito, “Guitarist Fingertip Tracking by Integrating a Bayesian Classifier into Particle Filters,” Advances in Human-Computer Interaction (AHCI), ISSN 1687-5893, 10 pages (Elsevier's Scopus, INSPEC, SciFinder, SCImago, ACM, EBSCO, and DBLP), 2008. (Acceptance Rate 24%)

 14. C. Kerdvibulvech and H. Saito, “Real-Time Guitar Chord Recognition System Using Stereo Cameras for Supporting Guitarists,” Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI), Vol. 5, No. 2, pp. 147-157 (Elsevier's Scopus and SCImago), 2007.

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ / บุ๊คซีรี่ย์

 1. C. Kerdvibulvech, “Exploring the Impacts of COVID-19 on Digital and Metaverse Games,” Communications in Computer and Information Science, vol. 1582, (DBLP, SCImago Q4 and Scopus), Springer (Germany), pp. 561–565, 2022.
 2. C. Kerdvibulvech and T. Palakawong Na Ayuttaya, “A New Metaverse Mobile Application for Boosting Decision Making of Buying Furniture,” Lecture Notes in Networks and Systems, (DBLP, SCImago Q4 and Scopus), Springer (Switzerland), 2022.
 3. K. Meksumphun and C. Kerdvibulvech, “A New Study of Needs and Motivations Generated by Virtual Reality Games and Factor Products for Generation Z in Bangkok,” Communications in Computer and Information Science, vol. 1589, (DBLP, SCImago Q4 and Scopus), Springer (Germany), pp. 29–42, 2022.
 4. C. Kerdvibulvech, “Artificial Intelligence on Computer and Communications for Image Analytics,” The IEEE 7th International Conference on Computer and Communications (ICCC), IEEE, Chengdu, China, Dec 10–13, 2021. Invited Speaker

 5. C. Kerdvibulvech and Z. Y. Dong, “Roles of Artificial Intelligence and Extended Reality Development in the Post-COVID-19 Era,” The 23rd International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International'21), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 13095, (DBLP, SCImago Q2 and Scopus), Springer International Publishing, Washington DC, USA, pp. 445-454, July 24–29, 2021. Oral (Full Paper)

 6. C. Kerdvibulvech, “Recent Multimodal Communication Methodologies in Phonology, Vision, and Touch,” The 22nd International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International'20), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Part II, vol. 12182, (DBLP, SCImago Q2 and Scopus), Springer International Publishing, Copenhagen, Denmark, pp. 392-400, July 19–24, 2020. Oral (Full Paper)

 7. C. Kerdvibulvechand L. L. Chen, “The Power of Augmented Reality and Artificial Intelligence During the Covid-19 Outbreak,” The 22nd International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International'20), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 12424, (DBLP, SCImago Q2 and Scopus), Springer International Publishing, Copenhagen, Denmark, pp. 467–476, July 19–24, 2020. Oral (Full Paper)

 8. C. Kerdvibulvech, “From Augmented Reality through Big Data of Deepfakes,” 2020 5th IEEE International Conference on Big Data Analytics (ICBDA'20), IEEE and Elsevier, Xiamen, China, May 8-11, 2020. Invited Speaker

 9. C. Kerdvibulvech, “A Review of Augmented Reality-based Human-Computer Interaction Applications of Gesture-based Interaction,” The 21st International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International'19), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 11786, (DBLP, SCImago Q2 and Scopus), Springer International Publishing, Orlando, FL, USA, pp. 233-242, July 26-31, 2019. Oral (Full Paper)

 10. C. Kerdvibulvech and S. Guan, "Affective Computing for Enhancing Affective Touch-based Communication through Extended Reality,” The 19th International Conference on Computational Science and its Applications (ICCSA'19), Workshop on Affective Computing and Emotion Recognition (ACER-EMORE), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 11620, (DBLP, SCImago Q2 and Scopus), Springer International Publishing, Saint Petersburg University, Saint Petersburg, Russia, pp. 351-360, July 1-4, 2019. Oral (Full Paper)

 11. T. Rungvithu and C. Kerdvibulvech, "A New Study of Conversational Commerce in Thai Urban Office Employees,” The 24th International Conference on Collaboration and Technology (CRIWG'18), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 11001 (DBLP, SCImago Q2 and Scopus), Springer International Publishing, Costa de Caparica (Lisbon), Portugal, pp. 155-168, September 5-7, 2018. Oral (Full Paper)

 12. C. Kerdvibulvech, "An Innovative Real-time Mobile Augmented Reality Application in Arts,” The 4th International Conference on Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics (SALENTO AVR'17), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Part II, vol. 10325 (DBLP, SCImago Q2 and Scopus), Springer International Publishing AG, Ugento (Lecce), Italy, pp. 251-260, June 12-15, 2017. Oral (Full Paper)

 13. C. Kerdvibulvech, "A Review of Computer-based Gesture Interaction Methods for Supporting Disabled People with Special Needs,” The 15th biennial International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP'16), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), part II, vol. 9759 (DBLP, SCImago Q2 and Scopus), Springer International Publishing Switzerland, Linz, Austria, pp. 503-506, July 11-15, 2016. Oral

 14. C. Kerdvibulvech, "A Novel Integrated System of Visual Communication and Touch Technology for People with Disabilities,” The 16th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA'16), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), part II, vol. 9787 (DBLP, SCImago Q2 and Scopus), Springer International Publishing Switzerland, Beijing, China, pp. 509-518, 2016, July 3-7, 2016. Oral

 15. C. Kerdvibulvech and C. Wang, "A New 3D Augmented Reality Application for Educational Games to Help Children in Communication Interactively,” The 16th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA'16), Workshop on Virtual Reality and its Applications (VRA), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Part II, vol. 9787 (DBLP, SCImago Q2 and Scopus), Springer International Publishing Switzerland, Beijing, China, pp. 465-473, July 3-7, 2016. Oral

 16. C. Kerdvibulvech, “A Study of Interactive Digital Multimedia Applications,” The Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM'15), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), part I, vol. 9314 (DBLP, SCImago Q2, and Scopus), Springer International Publishing Switzerland, Gwangju, Republic of Korea, pp. 192-199, September 16-19, 2015. Oral

 17. C. Kerdvibulvech, “An Innovative Use of Multidisciplinary Applications Between Information Technology and Socially Digital Media for Connecting People,” The Multidisciplinary International Social Networks Conference 2015 (MISNC'15), Communications in Computer and Information Science (CCIS), vol. 540 (DBLP, SCImago Q3, Scopus, and EiCompendex), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Ehime, Japan, pp. 60-69, September 1-3, 2015. Oral

 18. C. Kerdvibulvech, “Vision and Virtual-based Human Computer Interaction Applications for a New Digital Media Visualization,” 23rd International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2015 (WSCG'15), Eurographics Association & ACM SIGGRAPH (SCImago, Scopus, and Thomson Reuters ISI), Plzen, Czech Republic, pp. 247-254, June 8-12, 2015. Oral

 19. C. Kerdvibulvech, “Hybrid Model of Human Hand Motion for Cybernetics Application,” IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC’14), San Diego, CA, USA, INSPEC Accession No. 14790169 (IEEE, DBLP, and Scopus), pp. 2367-2372, October 5-8, 2014. Oral

 20. C. Kerdvibulvech and K. Yamauchi, “Structural Human Shape Analysis for Modeling and Recognition,” Joint IAPR International Workshops on Structural and Syntactic Pattern Recognition (S+SSPR’14), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 8621 (DBLP, SCImago Q2, and Scopus), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Joensuu, Finland, pp. 282–290, August 20-22, 2014.

 21. C. Kerdvibuvech, “Human Hand Motion Recognition Using an Extended Particle Filter,” 8th International Conference on Articulated Motion and Deformable Objects (AMDO'14), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 8563 (DBLP, SCImago Q2, and Scopus), Springer International Publishing Switzerland, Palma, Mallorca, Spain, pp. 71-80, July 16-18, 2014. Oral

 22. C. Kerdvibulvech and K. Yamauchi, “3D Human Motion Analysis for Reconstruction and Recognition,” 8th International Conference on Articulated Motion and Deformable Objects (AMDO'14), Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 8563 (DBLP, SCImago Q2, and Scopus), Springer International Publishing Switzerland, Palma, Mallorca, Spain, pp. 118-127, July 16-18, 2014. Oral

 23. C. Kerdvibulvech, “Real-Time Framework of Hand Tracking Based on Distance Transform,” 11th International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (PRIA-11-2013), Samara, Russian Federation (Russian Academy of Sciences, IAPR and Springer), pp. 590-593, September 23-28, 2013. Oral

 24. C. Kerdvibulvech and N. Ni Win, “The Dentist Online Reservation System Design and Implementation Web Based Application and Database Management System Project,” International Conference on Education Technology and Computer (ICETC'12), Cape Town, South Africa (EBSCO, Google Scholar and ISI Proceedings), August 18-19, 2012. Oral

 25. C. Kerdvibulvech, “Real-Time Adaptive Learning System Using Object Color Probability for Virtual Reality Applications,” ACM International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications (ACM SIMULTECH’11), Noordwijkerhout, Netherlands (ISI Thomson Reuters, INSPEC, DBLP and ACM), pp. 200-204, July 29-31, 2011. Oral

 26. J. Son and C. Kerdvibulvech, “ezPos Library Management Program,” IEEE International Conference on Education Technology and Training (ETT’10), Wuhan, China (IEEE, EiCompendex and ISTP), November 2010. Oral

 27. C. Kerdvibulvech, “Augmented Reality Applications Broadcast on World’s Popular TV Shows,” Thailand-Japan International Academic Conference (TJIA’10), Nagoya, Japan, November 2010. Oral

 28. C. Kerdvibulvech, “Real-time Augmented Reality Application Using Color Analysis,” IEEE Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation (IEEE SSIAI’10), Austin, TX, USA (IEEE Computer Society, IEEE, Scopus and SCImago), pp. 29-32, ISBN 978-1-4244-7801-9, May 23-25, 2010. Oral

 29. C. Kerdvibulvech, “Virtual Reality and Computer Vision for the 21st Century,” Thailand-Japan International Academic Conference (TJIA’09), Kyoto, Japan, November 2009. Oral

 30. C. Kerdvibulvech, “Computer Vision for Thailand’s Future,” Thailand-Japan International Academic Conference (TJIA’08), Tokyo, Japan, November 2008. Oral

 31. C. Kerdvibulvech and H. Saito, “Fingering Tracking of Guitar Player in Challenging Illumination Conditions,” International Workshop on Information, Electrical and Electronic Sciences, Nantes, France, October 2008. Oral

 32. C. Kerdvibulvech and H. Saito, “Markerless Guitarist Fingertip Detection Using a Bayesian Classifier and a Template Matching For Supporting Guitarists,” 10th ACM/IEEE Virtual Reality International Conference (VRIC’08), Laval, France, (IEEE France, ACM, AFRV and ACM SIGGRAPH) pp. 201-208, April 9-13, 2008. Oral

 33. C. Kerdvibulvech and H. Saito, “Fingertip Detection Using Online Adaptation of Color Probabilities and a Bayesian Classifier,” International Workshop on Electronic & Information Engineering, Xian, China, March 2008. Oral [2nd Best Presenter Award]

 34. C. Kerdvibulvech and H. Saito, “Vision-Based Guitarist Fingering Tracking Using a Bayesian Classifier and Particle Filters,” IEEE Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology (IEEE PSIVT’07), Lecture Note in Computer Science (LNCS), vol. 4872 (DBLP, Scopus and SCImago), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Santiago, Chile, pp. 625-638, December 17-19, 2007. Oral

 35. C. Kerdvibulvech and H. Saito, “Vision-Based Detection of Guitar Players’ Fingertips Without Markers,” IEEE International Conference on Computer Graphics, Imaging and Visualization (CGIV’07), (IEEE Computer Society and DBLP) pp. 419-428, August 2007. Oral

 36. C. Kerdvibulvech and H. Saito, “Real-Time Guitar Chord Estimation By Stereo Cameras For Supporting Guitarists,” 10th International Workshop on Advanced Image Technology (IWAIT’07), Bangkok, Thailand, pp. 147-152, January 2007. Oral

วารสารวิชาการ / รายงานการประชุมทางวิชาการ (ภาษาไทย)

 1. K. Thongboonmaand and C. Kerdvibulvech, “Challenging Experimential Marketing with Augmented Reality Innovation,” Journal of Business, Economics and Communications (BEC Journal), Vol. 18, Number 3, (TCI 1), 2023.

 2. กันทลัส ทองบุญมา, ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, “องค์ประกอบสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงประสบการณ์,” วารสารนิเทศศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปีที่ 40 ฉบับที่ 3, (TCI 1), 2565.

 3. กฤตยา เนตรแก้ว, ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, “การทำการตลาดออนไลน์ของร้านค้าผ่านเฟซบุ๊กที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค”, การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล (KDS 2016), พฤศจิกายน 2559.

 4. ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, “นวัตกรรมสื่อดิจิทัลใหม่สำหรับนิเทศศาสตร์”, วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558) หน้า 55-70.

 5. ชนิษฐา สกลปิยะวงศ์, ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, “คุณลักษณะและการสร้างบทบาทของยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงบนสื่อวิดีโอออนไลน์ยูทูบ กรณีศึกษา เกมแคสเตอร์”, การประชุมงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้า 363-370, กรกฎาคม 2558.

หนังสือ-ตำรา

 1. Media Disruption The Series เพราะ โลก "สื่อ" เปลี่ยน”, ผู้แต่ง : สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, สิขเรศ ศิรากานต์, ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, เอกก์ ภทรธนกุล, สกุลศรี ศรีสารคาม, จัดพิมพ์โดย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.), พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 1000 เล่ม ISBN 978-616-7737-35-5 (กรกฎาคม 2564)

 2. สื่อดิจิทัลใหม่..สื่อแห่งอนาคต, ผู้แต่ง : ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, สำนักพิมพ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วางจำหน่ายที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) จำนวน 500 เล่ม พิมพ์ที่โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ISBN 978-974-2319-40-3, 260 หน้า (สิงหาคม 2560) / พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 500 เล่ม ISBN 978-974-2319-12-0, 226 หน้า (สิงหาคม 2559)

 3. Augmented Reality: A Modern Vision-Based Approach, Author: Chutisant Kerdvibulvech, Publish by: Rangsit University Publishing, Printed in: Thailand by S Charoen Printing Co., Ltd, ISBN 978-616-7687-21-6, 2nd Edition (2016) and 1st Edition (2014)

นิตยสาร บทความวิชาการ และสื่อหนังสือพิมพ์

 1. โลกเสมือนผสานโลกจริง” โดย ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา ตุลาคม 2554.

 2. การจากไปของ Steve Jobs” โดย ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา พฤศจิกายน 2554.

 3. จากตามนุษย์สู่สมองคอมพิวเตอร์” โดย ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา ธันวาคม 2554.

 4. Diminished Reality กับมนุษย์ล่องหนในอนาคต” โดย ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา มกราคม 2555.

 5. ส่งเสียงคุยกับสาวสวยนามว่า Siri” โดย ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา กุมภาพันธ์ 2555.

 6. Global Game Jam สร้างสรรค์เกมไทย ก้าวไกลเศรษฐกิจโลก” โดย ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา มีนาคม 2555.

 7. 2G จากอดีต มาสู่ 3G ปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่ 4G แห่งอนาคต” โดย ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา เมษายน 2555.

 8. จาก Facebook มาสู่ GREE สร้างอภิมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในโลก” โดย ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา พฤษภาคม 2555.

 9. เทคโนโลยีแห่งอนาคตโปรเจ็กเตอร์พกพาอัจฉริยะ” โดย ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา มิถุนายน 2555.

 10. งานวิจัยโลกเสมือนผสานโลกจริง โลกแห่ง Augmented Reality” โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา กรกฎาคม 2555.

 11. อะไรคือเทคโนโลยี Cloud Computing” โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ iTech 360° นิตยสารผู้จัดการ 360 องศา สิงหาคม 2555.

 12. จากโลกแห่ง Augmented Reality สู่โลกแห่ง E-Commerce” โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ Marketing นิตยสาร e-commerce ฉบับ 165 ประจำเดือนกันยายน 2555.

 13. "จากไมโครซอฟท์วินโดว์สมาสู่อูบุนตูแห่งแอฟริกาใต้" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556.

 14. "MOOC ห้องเรียนออนไลน์แห่งศตวรรษที่ 21" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556.

 15. "จาก Facebook ของอเมริกา มาสู่ Vkontakte แห่งรัสเซีย" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556.

 16. "เทคโนโลยีกับการแปลภาษาแห่งศตวรรษที่ 21" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556.

 17. "ระวัง...ทีวีของคุณอาจกำลังมองคุณอยู่" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556.

 18. "Made in Space มีจริงหรือ!" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2556.

 19. "จำนวนคนตาม Instagram ซื้อได้จริงหรือ?" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2556.

 20. "Smart Watch นาฬิกาแห่งอนาคต" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 18 กันยายน 2556.

 21. "มือถือ 64 บิต ครั้งแรกของโลก" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 25 กันยายน 2556.

 22. "เทคโนโลยียุคใหม่ : เห็นได้ ฟังได้ สัมผัสได้" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556.

 23. "เทคโนโลยีระบุเพศมนุษย์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556.

 24. "แมลงสาบคอนโทรลเลอร์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556.

 25. "จากเจ้าพ่อไอทีแห่งรัสเซีย สู่นักเจาะข้อมูลแห่งอเมริกา" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556.

 26. "สาวสวยเจ้าของเสียง สิริ" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556.

 27. "แว่นอัจฉริยะกูเกิล" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556.

 28. "iCar ความฝันของสตีฟ จ็อบส์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556.

 29. "แอปเปิลและซัมซุง คู่ปรับร้อนแรง" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556.

 30. "แว่นวิเศษกันคนแอบดูหน้าจอ" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556.

 31. "คลายร้อนกับสายรัดข้อมือแห่งอนาคต" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556.

 32. "การตลาดเชิงเทคโนโลยีแห่งอนาคต" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556.

 33. "ไวรัสยืดอายุแบต" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556.

 34. "ถุงยางมือถือ" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556.

 35. "ปีใหม่ เทคโนโลยีอะไรจะมาใหม่" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 1 มกราคม 2557.

 36. "รถยนต์ไร้คนขับ" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 8 มกราคม 2557.

 37. "ของลอยได้ ผีหรือวิทยาศาสตร์?" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม 2557.

 38. "เมื่อจบยุคสารสนเทศ อะไรจะมาต่อ" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 22 มกราคม 2557.

 39. "เพื่อนในเฟซบุ๊ก สู่สังคมแห่งมิตรภาพ" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 29 มกราคม 2557.

 40. "นินจาวิ่งบนน้ำ" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557.

 41. "ไวรอลของรมต.ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557.

 42. "โลกดิจิทัลยุคใหม่ไร้หน้าจอจำกัด" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557.

 43. "จาก 4G สู่ 5G" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557.

 44. "เล่น (เกม) นอกกรอบ" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557.

 45. "คิดแบบมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557.

 46. "สมการที่สุดแห่งศตวรรษ?" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557.

 47. "โบอิ้งกับมือถือ 007" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557.

 48. "คำทำนายอนาคตสุดฮา" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 2 เมษายน 2557.

 49. "งานสืบราชการลับบนเฟซบุ๊ก" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 9 เมษายน 2557.

 50. "หรือแอนดรอยด์จะครองโลกในอนาคต?" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 16 เมษายน 2557.

 51. "ตรวจเลือดผ่านมือถือ" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 23 เมษายน 2557.

 52. "จริงหรือ! กูเกิลไม่ชอบคนเรียนเก่ง" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 30 เมษายน 2557.

 53. "เครื่องพิมพ์ชุดชั้นในเกล็ดหิมะ 3 มิติ" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557.

 54. "สื่อสารทางไกล (โฮโลแกรม) แบบสตาร์วอร์ส" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557.

 55. "บริการอินเทอร์เน็ตฟรีผ่านบอลลูน" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557.

 56. "เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับ LINE" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557.

 57. "หุ่น (ยนต์) ไทยสู่สนามญี่ปุ่น" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557.

 58. "โทรศัพท์เลโก้" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557.

 59. "อินเทอร์เน็ตดิจิตอลเกตเวย์แห่งชาติ ทางออกหรือทางตัน?" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557.

 60. "เสื้อกู้อัคคีภัยแห่งอนาคต" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557.

 61. "สังคมก้มหน้ากับสมาร์ทโฟน" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557.

 62. "กูเกิลกับแทงโก้" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557.

 63. "นักสืบออนไลน์ และอาชญากรรมในกระทู้" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557.

 64. "แว่นตาสามมิติกับเกมบนเฟซบุ๊ก" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557.

 65. "ปลอกแขนอัจฉริยะ MYO" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557.

 66. "เครื่องพิมพ์อวัยวะเทียม 3 มิติ" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557.

 67. "เทคโนโลยีจอภาพ จากอดีตสู่อนาคต" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557.

 68. "จากไอโฟนแห่งแอปเปิ้ล สู่ไฟร์โฟนแห่งอเมซอน" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557.

 69. "เม็ดยาส่งต่อความรู้" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557.

 70. "รู้นะว่ามองอะไรอยู่" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 3 กันยายน 2557.

 71. "ห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงแห่งแรกของโลก" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 10 กันยายน 2557.

 72. "อภิมหาเศรษฐีแห่งแดนมังกร" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 17 กันยายน 2557.

 73. "อเมซอนแห่งสหรัฐ ปะทะ อาลีบาบาแห่งจีน" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 24 กันยายน 2557.

 74. "เศรษฐกิจดิจิตอลสร้างสรรค์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557.

 75. "ปิดหูปิดตากูเกิล" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557.

 76. "เฟซบุ๊กภิวัฒน์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557.

 77. "ภาษีนวัตกรรม" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557.

 78. "ซื้อคล่อง ขายง่าย กับไลน์ช้อป" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557.

 79. "เมื่อมือถือ กลายมาเป็นบัตรเครดิต" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557.

 80. "เฟซบุ๊ก-อาลีบาบา-แอปเปิล โคจรมาเจอกันที่จีน" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557.

 81. "แจ็ค หม่า-มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก ความเหมือนที่แตกต่าง" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557.

 82. "แอพจับของก๊อปแบรนด์เนม" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557.

 83. "นักล่าวัตถุดิบแห่งโลกอนาคต" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557.

 84. "นาฬิกาแสงเลเซอร์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557.

 85. "กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557.

 86. "นาฬิกาอัจฉริยะเปลี่ยนรูปแบบได้เอง" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557.

 87. "ทำไมของออนไลน์ถูกกว่าท้องตลาดมาก (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557.

 88. "ทำไมของออนไลน์ถูกกว่าท้องตลาดมาก (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 7 มกราคม 2558.

 89. "ทำไมของออนไลน์ถูกกว่าท้องตลาดมาก (3)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 14 มกราคม 2558.

 90. "เมื่อสายการบินฟ้องร้องคนหาตั๋วราคาถูก (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 21 มกราคม 2558.

 91. "เมื่อสายการบินฟ้องร้องคนหาตั๋วราคาถูก (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 28 มกราคม 2558.

 92. "เมื่อสายการบินฟ้องร้องคนหาตั๋วราคาถูก (3)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558.

 93. "ฤาจะเป็นตอนอวสานของกูเกิลกลาส" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558.

 94. "เครื่องซักผ้าพกพาแห่งอนาคต" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558.

 95. "สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558.

 96. "สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558.

 97. "สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต (3)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558.

 98. "หุ่นยนต์เต่าน้อยชายหาดจากดิสนีย์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558.

 99. "สื่อสารด้วยนวัตกรรม หรือ นวัตกรรมเพื่อสื่อสาร?" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2558.

 100. "เปลี่ยนรูปภาพหนึ่งภาพให้กลายเป็นประโยค" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 15 เมษายน 2558.

 101. "ตึกแฝดไร้เงา" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2558.

 102. "เมื่อเรามองทะลุผนังรถยนต์ได้" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2558.

 103. "จะเกิดอะไรขึ้น..เมื่อรถยนต์มีสมอง" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558.

 104. "หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ หรือมนุษย์คล้ายหุ่นยนต์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558.

 105. "เท่ ๆ กับชุดเกราะแบทแมน อัศวินรัตติกาล" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558.

 106. "สั่งอาหาร ผ่านทางเว็บกูเกิล" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558.

 107. "หมวกกันน็อกนำทางอัตโนมัติ" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558.

 108. "ฤาหุ่นยนต์จะทำอาหารอร่อยกว่ามนุษย์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558.

 109. "ฤามือถือจะกำหนดผู้นำสหรัฐ" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558.

 110. "หน้าจอแห่งอนาคต มองทะลุและสะท้อนได้" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558.

 111. "แอพตามหามือถือ กับบทเรียนของนักสืบจำเป็น" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558.

 112. "ดราม่าระหว่างแท็กซี่ Uber กับ Carnegie Mellon University (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558.

 113. "ดราม่าระหว่างแท็กซี่ Uber กับ Carnegie Mellon University (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558.

 114. "ศึกหุ่นยนต์ยักษ์ ระหว่างญี่ปุ่นและอเมริกา" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558.

 115. "เฟซบุ๊กในอนาคต : ไม่เห็นหน้า แต่ก็รู้ตัว (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558.

 116. "เฟซบุ๊กในอนาคต : ไม่เห็นหน้า แต่ก็รู้ตัว (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558.

 117. "มาแกล้งถีบ (หุ่นยนต์) สุนัขกัน" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558.

 118. "หุ่นยนต์กับวิชานินจาเดินบนนํ้า" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558.

 119. "inFORM อุปกรณ์แสดงข้อมูลสามมิติแบบยืดๆหดๆ (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558.

 120. "inFORM อุปกรณ์แสดงข้อมูลสามมิติแบบยืดๆหดๆ (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2558.

 121. "เทคโนโลยีดิจิตอล‘มนุษย์ซูเปอร์’สำหรับโอลิมปิกโตเกียว" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2558.

 122. "MobileFusion:เปลี่ยนสมาร์ทโฟนเป็นสแกนเนอร์สามมิติสุดเจ๋ง (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2558.

 123. "MobileFusion:เปลี่ยนสมาร์ทโฟนเป็นสแกนเนอร์สามมิติสุดเจ๋ง (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2558.

 124. "GIGA Selfie : บริการถ่ายรูปตัวเองที่ใหญ่ที่สุดในโลก" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2558.

 125. "เยาวชนกับนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจดิจิตอลสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน(1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558.

 126. "เยาวชนกับนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจดิจิตอลสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน(2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558.

 127. "เยาวชนกับนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจดิจิตอลสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน(3)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558.

 128. "เคล็ดลับนักพูดระดับโลก : เทเลพรอมพ์เตอร์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558.

 129. "จากนวัตกรรมไอที มาสู่ศัลยกรรมทางการแพทย์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558.

 130. "อุปกรณ์ยูเอสบีแห่งการทำลาย" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558.

 131. "เทเลพรอมเตอร์ + กูเกิลกลาส = ฮัดเวย์กลาส?" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558.

 132. "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ 'Internet Of Things' (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558.

 133. "เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ 'Internet Of Things' (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558.

 134. "ใช้สัญญาณ Wi-Fi ค้นหามนุษย์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558.

 135. "ทำไมเฟซบุ๊กถึงใช้โลโก้สีฟ้า?" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558.

 136. "พลังจิตดิจิทัล: ทางเลือกของการสื่อสารด้วยคลื่นสมองแบบไร้สาย (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558.

 137. "พลังจิตดิจิทัล: ทางเลือกของการสื่อสารด้วยคลื่นสมองแบบไร้สาย (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2559.

 138. "จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสามารถโหลดข้อมูลเข้าสู่สมองมนุษย์ได้" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 13 มกราคม 2559.

 139. "เมื่อ‘วุ้นแปลภาษา’ไม่ได้ไกลเกินฝัน (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 20 มกราคม 2559.

 140. "เมื่อ‘วุ้นแปลภาษา’ไม่ได้ไกลเกินฝัน (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 27 มกราคม 2559.

 141. "เมื่อหุ่นยนต์สามารถตัดสินความงามของมนุษย์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559.

 142. "ความรู้ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์..คืออนาคตของประเทศ (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559.

 143. "ความรู้ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์..คืออนาคตของประเทศ (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559.

 144. "บทบาทของผู้หญิงยุคสังคมดิจิตอล (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559.

 145. "บทบาทของผู้หญิงยุคสังคมดิจิตอล (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559.

 146. "หุ่นยนต์เคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559.

 147. "อุบัติเหตุกับรถไร้คนขับ (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559.

 148. "อุบัติเหตุกับรถไร้คนขับ (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559.

 149. "เกมจบคนไม่จบ: รัฐบาลเกาหลีใต้กับแนวคิดสร้างประเทศด้วยเทคโนโลยี (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559.

 150. "เกมจบคนไม่จบ: รัฐบาลเกาหลีใต้กับแนวคิดสร้างประเทศด้วยเทคโนโลยี (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 6 เมษายน 2559.

 151. "เกมจบคนไม่จบ: รัฐบาลเกาหลีใต้กับแนวคิดสร้างประเทศด้วยเทคโนโลยี (3)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 13 เมษายน 2559.

 152. "หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่คล้ายมนุษย์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 20 เมษายน 2559.

 153. "จาก Carpool สู่ TaxiPool สู่ UberPool (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 27 เมษายน 2559.

 154. "จาก Carpool สู่ TaxiPool สู่ UberPool (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559.

 155. "ฟองสบู่ของบริษัทสตาร์ตอัป? (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559.

 156. "ฟองสบู่ของบริษัทสตาร์ตอัป? (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559.

 157. "Mind the Gap! (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559.

 158. "Mind the Gap! (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559.

 159. "หุ่นยนต์คล้ายงู" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559.

 160. "เมื่อเฟซบุ๊กเข้าใจข้อความของเราได้เอง (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559.

 161. "เมื่อเฟซบุ๊กเข้าใจข้อความของเราได้เอง (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559.

 162. "เมื่อเฟซบุ๊กเข้าใจข้อความของเราได้เอง (3)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559.

 163. "บทเรียนจากการปิดตัวของ Ensogo (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559.

 164. "บทเรียนจากการปิดตัวของ Ensogo (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559.

 165. "บทเรียนจากการปิดตัวของ Ensogo (3)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559.

 166. "Fusion4D: สร้างโมเดลสามมิติให้ทั้งละเอียดและหลากหลาย" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559.

 167. "จาก Google Street View มาสู่ Sheep View 360" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559.

 168. "จาก Facebook 360 มาสู่ Pokemon GO (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559.

 169. "จาก Facebook 360 มาสู่ Pokemon GO (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559.

 170. "จาก Facebook 360 มาสู่ Pokemon GO (3)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2559.

 171. "จาก Pokemon GO สู่การค้นหาอนาคตกับ Tokyo Olympic 2020 (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2559.

 172. "จาก Pokemon GO สู่การค้นหาอนาคตกับ Tokyo Olympic 2020 (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2559.

 173. "จาก Pokemon GO สู่การค้นหาอนาคตกับ Tokyo Olympic 2020 (3)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 14 กันยายน 2559.

 174. "Hand Talk แอปจำลองภาษามืออัตโนมัติ" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2559.

 175. "บริการรถไร้คนขับของ Uber" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 28 กันยายน 2559.

 176. "เมื่อ CEO ของแอปเปิลบอกว่า AR มีอนาคตกว่า VR (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559.

 177. "เมื่อ CEO ของแอปเปิลบอกว่า AR มีอนาคตกว่า VR (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559.

 178. "ข้อคิดจาก แจ๊ค หม่า แห่งอาลีบาบา (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559.

 179. "ข้อคิดจาก แจ๊ค หม่า แห่งอาลีบาบา (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559.

 180. "ข้อคิดจาก แจ๊ค หม่า แห่งอาลีบาบา (3)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559.

 181. "จับตามองเทคโนโลยีในกลุ่ม Reality กันไว้ให้ดี (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559.

 182. "จับตามองเทคโนโลยีในกลุ่ม Reality กันไว้ให้ดี (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559.

 183. "จับตามองเทคโนโลยีในกลุ่ม Reality กันไว้ให้ดี (3)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559.

 184. "จาก Facebook Live มาสู่ Instagram Live" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559.

 185. "เทคโนโลยีรถไร้คนขับ สู่สนามแข่งฟอร์มูล่าวัน" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559.

 186. "เทคโนโลยีการเล่าเรื่องบนโต๊ะอาหารกับพ่อครัวตัวจิ๋ว" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559.

 187. "ฤาหุ่นยนต์แคชเชียร์จะมาแทนที่พนักงานแคชเชียร์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559.

 188. "เมื่อเฟซบุ๊กก้าวลงมาพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559.

 189. "เมื่อเฟซบุ๊กก้าวลงมาพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 4 มกราคม 2560.

 190. "เมื่อหุ่นยนต์ใช้มนุษย์บังคับภายใน..ไม่ได้อยู่แต่ในภาพยนตร์" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 11 มกราคม 2560.

 191. "ปีใหม่ ค.ศ. 2017 ปีแห่งการเตรียมตัวตกงาน? (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 18 มกราคม 2560.

 192. "ปีใหม่ ค.ศ. 2017 ปีแห่งการเตรียมตัวตกงาน? (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 25 มกราคม 2560.

 193. "ปีใหม่ ค.ศ. 2017 ปีแห่งการเตรียมตัวตกงาน? (3)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560.

 194. "เมื่อมือถือสามารถเปรียบเสมือน ’ดวงตา’ ให้ผู้มีปัญหาทางด้านสายตา" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560.

 195. "อุปกรณ์ออกกำลังกายภายใต้โลกเสมือนจริง" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560.

 196. "อำลา Hans Rosling ศาสตราจารย์ผู้แสดงข้อมูลสถิติให้เข้าใจง่าย" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560.

 197. "เมื่อแชทบอทเริ่มเข้ามาสู่ร้านกาแฟ" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560.

 198. "ผมสวยด้วยแปรงหวีผมยุค Internet of Things" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560.

 199. "ปิดกั้นเพื่อความเป็นธรรม หรือ เปิดกว้างเพื่อความยั่งยืน? กรณีศึกษาของ Uber และ Grab (1)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560.

 200. "ปิดกั้นเพื่อความเป็นธรรม หรือ เปิดกว้างเพื่อความยั่งยืน? กรณีศึกษาของ Uber และ Grab (2)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560.

 201. "ปิดกั้นเพื่อความเป็นธรรม หรือ เปิดกว้างเพื่อความยั่งยืน? กรณีศึกษาของ Uber และ Grab (3)" โดย ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ในคอลัมน์ รอบรู้ไอที รอบโลกเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ประจำวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560.

ผลงานตีพิมพ์อื่นๆ

 1. C. Kerdvibulvech and H. Saito, ギタリスト支援のための立体カメラによるギターコードのリアルタイム推定, 電子情報通信学会技術研究報告 IEICE, ISSN 09135685.

 2. Virtual Reality Based on Human-Computer Interaction System, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


 

ประสบการณ์การสอน

 • Computer Vision, Augmented Reality, Research
 • Human-Computer Interaction, Discrete Mathematics, Calculus
 • Object-Oriented Technology, System Analysis and Design
 • Information Systems and Network Security, Web Technology
 • Special Topics and Seminar in Information and Communication Technology
 • Structure of Communication System and Innovative Information
 • Digital Media and Information Technology

การสอนเป็นทั้งบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 


 

ติดต่อ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

118 หมู่ 3, ถนนเสรีไทย, คลองจั่น, บางกะปิ, กรุงเทพ 10240